Calendarul înscrierilor pentru ocuparea unui loc în creșele din Municipiul Pitești pentru anul școlar 2021-2022

mai 13, 2021

În perioada 02-30.06.2021 se vor derula înscrierile la creșele de stat din Municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2021-2022.


• Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2021-2022, se vor putea depune la sediul D.A.S. Pitești din Bld. Republicii, nr. 117 B, bloc D5B, parter, astfel:
• în perioada 02-18 iunie 2021:
-luni, marţi, miercuri în intervalul orar 830 – 1230 , 1300-1530 ,
-joi în intervalul orar 830 – 1230 , 1300-1800,
-vineri în intervalul orar 830 – 1230.
• în perioada 21-30 iunie 2021:
-luni, marţi,miercuri în intervalul orar 830 – 1230 ,
-joi în intervalul orar 830 – 1230 , 1300-1800,
-vineri în intervalul orar 830 – 1230.

În conformitate cu prevederile art. 1, punctul 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă la nivel național și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în spațiile închise se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție. Ca atare, vă rugăm să respectați această prevedere, când vă prezentați la sediul D.A.S Pitești în vederea depunerii dosarului de înscriere.

•  În perioada 01.07-15.07.2021, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin dispoziție a Directorului executiv al D.A.S. Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la D.A.S. Pitești și publicată pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.
•  Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creșă poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării. Contestațiile se depun la Registratura D.A.S. Pitești și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor constituită în baza dispoziției Directorului executiv al DASP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.
•  După expirarea perioadei de contestaţie, Directorul executiv al D.A.S. Pitești aprobă prin dispoziție, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar 2021-2022, respectiv perioada septembrie 2021-iunie 2022. Copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșele în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. În cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

•  copie după certificatul de naştere al copilului;
•  copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
•  adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi: 
•  adeverinţă cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
•  copie după Decizia de stabilire a cuantumului sau fișa plăților aferente indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului, emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Argeș (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie);
•  copie după ultima Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);
•  adeverință eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală care să ateste că părintele/părinții nu au realizat venituri în ulrimele 6 luni anterioare înscrierii ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii );
•  adeverință emisă de A.J.O.F.M., din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă – dacă este cazul ;
•  adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
•  adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă- daca este cazul;
•  adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi - dacă este cazul; 
•  copie după sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere(alimentară)/copie act deces - dacă este cazul;
•  alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilități ale copilului pentru care se solicită înscrierea, acte de stabilire a tutelei în dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicită înscrierea, acte doveditoare a situațiilor de risc de separare de părinți a copilului pentru care se solicită înscrierea;
•  dosar plic.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.A.S. Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 244/12.07.2018, criteriile pentru departajare la înscriere, în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă, sunt:
a) domiciliul/reședința părinților cât mai apropiat de creșa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte ;
b)locul de muncă al părinților/reprezentanților legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverință de serviciu) – 5 puncte pentru fiecare ;
c) adeverinţă de la unitatea de învaţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul) – 5 puncte
d)mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se ataşează copie a certificatului de naştere al copilului) – 2 puncte
e)fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă) – 5 puncte
f)copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil
g)familie cu mai mulţi copii (se vor ataşa copiile certificatelor de naştere ale copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil
h)familie cu părinte unic (se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) – 10 puncte;
i)părinții care nu au un loc de muncă, dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul șomerilor indemnizați se va prezenta copie după carnetul de șomer vizat la zi, iar în cazul celor neindemnizați se va prezenta adeverință emisă de AJOFM din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă) – 5 puncte fiecare.
Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
a) celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda – 5 puncte;
b)celor care işi vor relua activitatea din luna septembrie – 4 puncte; octombrie – 3 puncte; noiembrie – 2puncte; decembrie – până la finele anului școlar 1 punct.
Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială):
• copii cu dizabilităţi ;
• ambii părinţi şomeri;
• copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
• copii luaţi în plasament în familie;
• copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.
Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

Formularele necesare, precum și informațiile privind înscrierea copiilor în creșe în anul școlar 2021-2022 sunt disponibile pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro .

Comments

Comments are closed.