Curțile și anexele caselor de locuit înscrise în registrul agricol se intabulează pe numele deținătorilor

ian. 16, 2023

Terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, curtea și grădina din jurul acestora, se vor înscrie în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate, potrivit noilor prevederi din Legea 377/2022, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996.
Dreptul de proprietate al deținătorilor construcțiilor asupra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, curtea și grădina din jurul acestora este prevăzut de dispozițiile art. 23 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.
Astfel, în lipsa actelor de proprietate, intabularea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, curtea și grădina din jurul acestora se va face în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, conform prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza certificatului care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol. Certificatul este eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul şi a documentaţiei cadastrale.
Modelul certificatului este prevăzut în Anexa 1.511 la Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
”Cererea de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară, certificatul care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, documentația cadastrală și dovada plății tarifului aferent serviciului solicitat, stabilit conform Anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019, se depun la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pe căruie este situat imobilului.” a precizat Iustin Valentin Olteanu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online