MIOVENI: Informații despre condițiile de acordare a locuințelor sociale și lista actelor necesare!

nov. 3, 2021

În luna decembrie, Primăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași.

Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași, trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, până la data de 27 noiembrie 2021, inclusiv.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, tel. tel.0248 260 500 interior 116, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni și postate pe site-ul  instituției: https://emioveni.ro/images/pdf/hotarari_adoptate/2016_2020/2020/_nr.145.pdf.

Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 145/2020.

Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:

a) Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major și să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni ;

b) Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale- soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestora să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă dupa data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe, să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi să fi fost evacuate pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;

NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj(divorţ). De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în căminele de nefamilişti sau familişti (clădiri dotate cu camera de locuit individual şi cu dependinţele, dotările şi utilităţi comune) persoanelor care şi-au indeplinit obligaţiile de plată privind chiria şi utilităţile la zi, care au un comportament adecvat, lucru dovedit pe baza unei caracterizări din partea administratorului Blocului B-Grup Scolar Colibasi.

c) Titularul cererii de locuinţă împreuna cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovada că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente locuinţei pe care o solicită;

 d) Să nu fi refuzat repartiţia unei locuinţe cu chirie din cadrul Blocului B Grup Şcolar Colibaşi;

 e) Titularul şi/sau membrii familiei care vor locui cu titularul şi vor fi inscrişi în Fişa locativă să nu figureze cu obligaţii restante la bugetul local.

Acte necesare pentru dosar locuinţe

1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, precum si ale tuturor persoanelor aflate in intretinere, care locuiesc impreuna cu solicitantul (copie);

 2. Certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea solicitantului (copie);

 3. Certificat de casatorie, daca este cazul (copie);

4.Declaratie notariala pe propria raspundere (original) din care sa rezulte:

• ca solicitantul ori alt membru al familiei solicitantului nu detine sau nu a detinut o locuinta in proprietate dupa data de 1 ianuarie 1990;

• ca solicitantul nu beneficiaza de alte venituri in afara de cele declarate ;

• numarul de persoane aflate in intretinerea solicitantului;

 5. Copie contract inchiriere (daca e cazul);

 6. Copie certificat medical (daca este cazul);

 7. Adeverinte de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverinte salariu, cupon pensie, somaj,etc) pe ultimele 12 luni;

 8. Acte legal valabile care sa ateste studiile solicitantului (copie);

 9. Adeverinta fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;

10-Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani,

11. Anchetă socială efectuată de DAS din cadrul Primăriei Mioveni;

12. Alte acte pe care Comisia de analiza le consideră necesare (Memoriu in care sa fie descrisă situaţia locativă actuală a solicitantului, Certificat de atestare fiscala- de la Primăria Mioveni,etc).

  Informatii suplimentare se obțin de la Compartimentul Sprijin Asociații de Proprietari- Fond Locativ sau la tel.0248 260 500 interior 116.

Comments

Comments are closed.