SC Apă Canal: Noi măsuri aplicabile după data de 1 ianuarie 2022 pentru punerea în legalitate a utilizatorilor care deţin branşamente de apă şi racorduri de canalizare executate clandestin

dec. 27, 2021

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţa clienţilor săi noua procedură de punere în legalitate a utilizatorilor care deţin branşamente de apă şi racorduri de canalizare clandestine, care a fost aprobată prin Hotărârea AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş nr. 47/22.12.2021 şi va fi aplicată începând cu luna ianuarie 2022.
Branşamentele şi racordurile identificate a fi realizate clandestin, fără respectarea prevederilor cuprinse în „Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş‟ vor fi auditate, SC Apă Canal 2000 SA urmând a nu accepta branşamente şi racorduri neconforme care nu prezintă garanţie în exploatare. Intrarea în legalitate a utilizatorilor se va concretiza prin respectarea procedurii de branşare/racordare în conformitate cu reglementările legale în vigoare, urmând a respecta etapele de avizare, proiectare şi execuţie.
În urma procesului de auditare se vor identifica două cazuri de branşamente/racorduri, respectiv conforme şi neconforme, care vor fi tratate diferenţiat.
În condiţiile în care s-a constatat că branşamentul de alimentare cu apă şi/sau racordul de canalizare este/sunt conform/e, utilizatorul clandestin trebuie să parcurgă procedura legală pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, urmând a respecta următoarele etape:
a) Va achita contravaloarea prejudiciului calculat, reprezentând contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, retroactiv;
b) Va suporta contravaloarea lucrărilor de auditare a branşamentului/racordului clandestin după cum urmează:
Pentru persoane fizice
1) Taxă auditare branşament /racord realizat clandestin: 2500 lei (fără TVA)
2) Taxă auditare branşament şi racord realizat clandestin: 5000 lei (fără TVA)
Pentru persoane juridice
3) Taxă auditare branşament /racord realizat clandestin: 5000 lei (fără TVA)
4) Taxă auditare branşament şi racord realizat clandestin: 10000 lei (fără TVA)
c) Va suporta contravaloarea avizului şi a proiectului ce urmează a fi executat de către SC Apă Canal 2000 SA, documentaţie care va descrie situaţia/ soluţia tehnică existentă la faţa locului;
d) Va suporta contravaloarea amenzilor contravenţionale aplicate în conformitate cu prevederile „Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş‟.
În condiţiile în care s-a constatat că branşamentul de alimentare cu apă sau racordul de canalizare este/sunt neconform/e, acestea vor fi desfiinţate, operatorul SC Apă Canal 2000 SA sau unul dintre operatorii agreaţi vor executa un nou branşament/racord, costurile de desfiinţare şi execuţie fiind suportate de utilizatorul clandestin. Şi în această situaţie utilizatorul trebuie să parcurgă procedura legală pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, urmând a respecta etapele descrise în cazul lucrărilor conforme, la pct. a) – d).
Măsurile anterior descrise pentru cele două situaţii sunt valabile şi pentru lucrările de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care nu s-a respectat procedura legală de avizare, proiectare si execuţie.
Singura excepţie de la măsurile ce urmează a fi aplicate o constituie branşamentele şi racordurile realizate de către unităţile administrativ-teritoriale membre ADIA şi care au delegat gestiunea Operatorului Regional SC Apă Canal 2000 SA Piteşti prin programe de investiţii proprii, acestea urmănd a fi predate în administrare conform procedurilor reglementate prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010.
Noua procedură este justificată de numărul mare de branşamente şi racorduri realizate de utilizator, fără respectarea procedurilor legale de avizare, proiectare şi execuţie, identificate în urma acţiunilor de control ale SC Apă Canal 2000 SA, iar prin aceste măsuri ne dorim atât descurajarea acestor practici, cât şi eliminarea riscurilor asociate care sunt generate de calitatea materialelor şi lucrărilor cu impact substanţial în calitatea serviciilor furnizate şi implicit asupra produsului final care este „apa potabilă‟.
Ne dorim, de asemenea, conştientizarea de către toţi utilizatorii serviciilor prestate de societatea noastră că branşarea şi racordarea ilegală este mult mai costisitoare decât urmarea procedurii legale de avizare, proiectare şi execuţie.
Aducem la cunoştinţă şi pe această cale că prin personalul de specialitate, Operatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA Piteşti va continua verificarea conformităţii şi legalităţii branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în toată aria de operare.

Comments

Comments are closed.